ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN ETK B.V. PROJECT- EN INDUSTRIEVERLICHTING
gevestigd te Bodegraven, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken op 4 februari 1993. Exemplaren van deze verkoopvoorwaarden zijn kosteloos verkrijgbaar op ons kantoor, Italiëweg 13, 2411 NR Bodegraven, alwaar zij ook ter inzage liggen.

1. Toepasselijkheid
Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle door ons te sluiten en gesloten overeenkomsten van koop en verkoop, tenzij en voor zover door ons schriftelijk in gehele of gedeeltelijke afwijking daarvan is toegestemd welke afwijking slechts geldt voor de met name door ons genoemde overeenkomst c.q. overeenkomsten. In geval van gedeeltelijke afwijking blijven deze verkoopvoorwaarden voor het overige onverminderd gelden.

2. Aanbiedingen
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, hebben wij het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3. Documentatiemateriaal
Al onze prijscouranten en ander documentatiemateriaal en de daarin of elders door ons genoemde prijzen, levertijden, gewichten, afmetingen, kleuren en overige gegevens over door ons te verkopen goederen en alle afbeeldingen, tekeningen en omschrij-vingen van die goederen zijn vrijblijvend en gelden slechts als benadering, tenzij wij schriftelijk het tegendeel hebben bevestigd.

4. Orders, toezeggingen en afspraken
Orders, toezeggingen en afspraken opgegeven aan, gedaan door of gemaakt met onze medewerkers binden ons niet dan nadat en voorzover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.

5. Aanvaarding door facturering
Een eventueel voorafgaand aan de eigenlijke schriftelijke bevestiging door ons gezon-den factuur geldt als bevestiging van de order, voorzover deze in die factuur in rekening is gebracht- zodanige facturering van een gedeelte van een order houdt geen bevesti-ging in van het overige gedeelte van die order.

6. Prijzen
De door ons opgegeven prijzen gelden voor levering af ons magazijn tenzij schriftelijke anders door ons is opgegeven. Wij streven ernaar om van prijswijzigingen steeds zo snel mogelijk mededeling te doen, maar wij behouden ons het recht voor om prijs-wijzigingen ook zonder voorafgaande mededeling door te voeren.
Onze prijzen zijn gebaseerd op de ons laatstelijk bekende gegevens: wanneer na de datum van onze aanbieding een verhoging optreedt in een of meer der kostprijsfactoren, is de koper het bedrag van deze verhoging aan ons verschuldigd boven de door ons aangeboden prijs.

7. Kortingen
Geen andere kortingen worden toegestaan dan die, welke wij op de factuur hebben vermeld. Eerder door ons verleende kortingen binden ons niet voor latere overeenkomsten.

8. Levertijden
De door ons opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering, tenzij een bepaalde leveringstermijn schriftelijk uitdrukkelijk door ons is gegarandeerd.
Afgezien van gevallen waarin wij terzake een garantie hebben verleend, is de naleving van de opgegeven levertijd afhankelijk van onze mogelijkheden. Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid nakoming van de transactie niet van ons kan worden gevergd - daaronder mede begrepen het geval, dat wij door onze eigen leveranciers niet tot levering in staat worden gesteld - zal de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die omstandigheden.
Behoudens grove schuld onzerzijds geeft overschrijding van de levertijd de afnemer niet het recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de transactie, noch ook op schadevergoeding.

9. Levering
Levering geschiedt af ons magazijn tenzij wij schriftelijk met een andere plaats van levering hebben ingestemd. De kosten verbonden aan levering elders zijn voor rekening van de koper. Goederen die aan ons magazijn worden afgehaald, of die door ons op een andere plaats van levering worden bezorgd, worden geacht vanaf het moment dat zij door de koper in ontvangst zijn genomen door hem in goede staat te zijn aanvaard en zijn vanaf dat moment voor zijn rekening en risico.

10. Niet-afname
In geval van niet-afname door de koper hebben wij aan onze leveringsverplichting voldaan wanneer wij de koper per aangetekend schrijven hebben bericht dat de goederen ter zijner beschikking staan, en de koper gedurende 7 dagen na de verzending van ons aangetekend schrijven nalatig blijft de goederen alsnog in ontvangst te nemen. In dat geval kunnen wij, geheel ter onze keuze, de goederen voor rekening en risico van de koper (doen) opslaan en integrale betaling vorderen van zowel de koopprijs als van de opslagkosten danwel de koopovereenkomst zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst als ontbonden beschouwen en vergoeding vorderen van alle door ons geleden schade inclusief gederfde winst. Wij zijn gerechtigd om voor levering gereedstaande goederen, die tengevolge van niet aan ons te wijten oorzaken niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van de koper op te (doen) slaan en integrale betaling te vorderen van zowel de koopprijs als van de opslagkosten.

11. Overmacht
Indien wij door tijdelijke of blijvende overmacht geheel of gedeeltelijk verhinderd worden de koopovereenkomst uit te voeren, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder enige rechterlijke tussenkomst als geheel of gedeeltelijk ontbonden te beschouwen, mits wij binnen een redelijke termijn na het intreden van de overmachtsituatie de koper daarvan schriftelijk in kennis stellen. De koper heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding. Als overmacht worden aangemerkt al die omstandigheden waaronder de nakoming van de overeenkomst in redelijkheid tijdelijk of blijvend niet van ons gevergd kan worden.

12. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van door ons geleverde goederen gaat eerst op de afnemer over, wanneer deze aan al zijn verplichtingen jegens ons, van welke aard dan ook, uit hoofde van en terzake van de transactie (een eventuele schadevergoedingsplicht daaronder mede begrepen) algeheel heeft voldaan. Wij zijn gerechtigd om, indien de koper met de nakoming van de betalingsverplichtingen in gebreke is of in betalingsmoeilijkheden verkeert, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde nog bij de koper aanwezige goederen terug te nemen. 
Bij terugneming van die goederen zal de koper worden gecrediteerd voor de marktwaarde (welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs verminderd met de op de terugneming vallende kosten). De koper is verplicht in voorkomend geval de beslagleggende deurwaarder en de curator in zijn faillissement, onverwijld van ons eigendom dezer zaken in kennis te stellen. Het is de koper toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud vallende goederen in het kader van de uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en feitelijk af te leveren. Bij verkopen op krediet is de koper verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in dit artikel.

13. Zekerheidsstelling
De koper is te allen tijde verplicht om op ons eerste verzoek aan ons de door ons verlangde persoonlijke en/of zakelijke zekerheden te verschaffen ter dekking van zijn dan bestaande en/of toekomstige verplichtingen jegens ons.
Wij zijn te allen tijde gerechtigd om de levering aan de koper op te schorten totdat hij de door ons verlangde zekerheden heeft verschaft, onverminderd ons recht de overeenkomst(en), voorzover nog niet uitgevoerd, als ontbonden te beschouwen op grond van het onder 19. bepaalde.

14. Garantie
Wij garanderen de goede werking der door ons geleverde goederen slechts voor zover deze door onze leveranciers aan ons wordt gegarandeerd, en overeenkomstig de op die aan ons gegeven garantie betrekking hebbende bepalingen.

15. Aansprakelijkheid
Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit eigen gebreken of uit het gebruik van door ons geleverde goederen, behoudens de aansprakelijkheid volgens de wet.

16. Reclames
Indien uiterlijk 8 dagen na levering geen reclames over de betreffende goederen bij ons zijn ingediend, worden deze goederen geacht te zijn goedgekeurd en aanvaard. Reclames schorten de betalingsverplichting van de koper niet op. Wij nemen slechts goederen terug, indien daarover tevoren overleg met ons is gepleegd en wij schriftelijk toestemming tot terugzending hebben verleend.

17. Emballage
De verpakking wordt - zo deze in rekening wordt gebracht - tegen kostprijs berekend en, mits franco in goede staat en geheel compleet, voor het in rekening gebrachte bedrag teruggenomen. Speciaal verpakkingen, zo als o.m. exportverpakking worden door ons niet teruggenomen. Onvolledige of beschadigde verpakking wordt tegen een door ons te bepalen bedrag teruggenomen.

18. Betaling
Tenzij schriftelijk door ons anders is aangegeven, dient betaling van onze facturen plaats te vinden binnen 30 dagen na de factuurdatum en zonder enige schuldvergelij-king of toepassing van enige korting anders dan door ons op de factuur vermeld. Wij behouden ons echter het recht voor om te allen tijde onverwijlde betaling te vorderen.

19. Overlijden, opheffing, faillissement e.d. van de koper 
Indien en zodra de koper
- niet stipt betaalt voor of op de overeengekomen vervaldagen
- overlijdt (in geval van een natuurlijk persoon)
- wordt ontbonden (in geval van rechtspersoon)
- zijn bedrijf staakt of naar het buitenland verplaatst 
- in staat van faillissement wordt verklaard
- (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt 
- een onderhandse schuldenregeling aan zijn schuldeisers aanbiedt
- enige uit de met ons aangegane overeenkomst(en) voortvloeiende verplichting niet of niet behoorlijk nakomt en zodra kopers goederen door derden geheel of gedeeltelijk in beslag worden genomen, wordt al hetgeen hij aan ons verschuldigd is ineens en terstond opeisbaar, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en zijn wij gerechtigd zonder enige rechterlijke tussenkomst de overeenkomst(en), voorzover nog niet uitgevoerd, als ontbonden te beschouwen, tenzij wij de nakoming daarvan mochten verlangen, een en ander onverminderd ons recht op schade vergoeding.

20. Vertragingsrente, administratie- en incassokosten
Bij te late betaling is de koper zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is, aan ons over de achterstallige factuurbedragen een kredietkostenvergoeding verschuldigd van 1% per maand. 
Indien en zodra wij vervolgens de vordering op koper ter incassering uit handen geven aan een derde is de koper alle aan de incassering verbonden buitengerechtelijke kosten aan ons verschuldigd, welke worden gesteld op 15 % van het door koper aan ons verschuldigde bedrag inclusief kredietkostenvergoeding.

21. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op door ons aangegane overeenkomsten van koop en verkoop, en op de uitvoering daarvan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen in eerste instantie uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Rotterdam tenzij artikel 100 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing is.Wat wij doen

 

  • Maatwerk
  • Armaturen aanpassen voor LED
  • LED profielen
  • LED strips Plug&Play
  • RGB Verlichting
  • LED controllers DMX/DALI/WiFi

Contact


LEDwerk bv

p/a ETK licht bv
Grote Esch 812
2841 MJ  Moordrecht 

Telefoon: +31 (0)182 760 869
E-mail: info@ledwerk.nl

Laatste projecten